ספרי חיים | ספרי קודש בזול | תלמוד בבלי גמרא מתיבתא

43114

המהרש"ל, רבי שלמה לוריא, שחיבר את אחד מספרי הפרשנות החשובים על התלמוד: "ים של שלמה" – כותב על בעלי התוספות את המילים הבאות: "שהם [בעלי התוספות] עשו את התלמוד ככדור והפכוהו וגלגלוהו ממקום למקום ונמצא מיושר התלמוד ומקושר". הפירוש עוסק בכמה תחומים, ומהעיקריים שבהם: 1. פירושים על Estimated Reading Time: 7 mins אולם יש לזכור כי שלא כבדפוסים, רובם ככולם של כתבי היד התלמודיים אינם כוללים את הפירוש, וזה נמצא, כפי שנכתב על ידי רש"י בעצמו, בקובץ נפרד (מכך נובע כינויו של רש"י בפי בעלי התוספות – ה'קונטרס', מחברת בעלת חמישה [quîntus בלטינית] עלים המקופלת לשניים, באופן היוצר עשרה דפים ועשרים

אנציקלופדיה יהודית דעת - תוספות

אצלו למד רש"י מקרא ותלמוד גם יחד, ודרך הלימוד של רבי יעקב בר יקר נותרה אצל רש"י כל ימיו, כפי שהעיד רש"י: "ואמנם אני נתלה באילן גדול, רבינו יעקב ב"ר יקר; ואף כי לא שמעתי מפיו לידה: בערך, ה' באדר ד'ת"ת או ד'תת"א, טרואה, ממלכת צרפת תלמוד בבלי - גמרא | רש"י | תוספות | עין משפט | ראשונים נוספים. על הש"ס: ראשונים | אחרונים. משה שפיר קאמרת אלא התם והכא אסוקי מילתא היא ולית לן בה) אמר רבא לא לימא איניש יהא שמיה רבא והדר מברך אלא יהא שמיה רבא מברך בהדדי א"ל רב ספרא משה שפיר קאמרת א אלא התם והכא אסוקי מילתא הוא ולית לן

תלמוד רש י תוספות. תלמוד בבלי - גמרא | רש"י | תוספות | עין משפט | ראשונים נוספים על הש"ס: ראשונים | אחרונים

ועדיין היה אפשר לדחוק לשון התלמוד ולומר אף על גב דלא אתאי לידיה בשעת ראיה אבל בשעת הגבהה תרווייהו בהדי הדדי אגבהוה לכך פירש רש"י ז"ל ראיתיה קודם שהגבהת אותה לומר שאפילו שהוא מודה לו שהוא הגביהה אלא שאומר שהוא ראה אותה תחלה קנה בראיה בעלמא, והיינו דאמר התלמוד בראיה בעלמא קני תוספות ת"ר לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד כו' והלכתא כר' יוסי אין החובה מוטלת אלא על החכמים ממש ולא אף על התלמידים אלא רשות הוא להם ולפיכך פירשו במתני' דלעיל אי זהו יחיד ואיזהו תלמוד ובודאי ללמד על דין זה פירשו וטרחו לפ' אותם ולא ללמד על דינם דעלמא בלחוד

ספרי חיים | ספרי קודש בזול | תלמוד בבלי גמרא מתיבתא

בראשית - פרשת השבוע באתר רבני בתי ספר

תלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות: ורבינו אשר ופירוש המשניות מהרמב"ם כותרים נוספים: תלמוד בבלי עם פרוש רש"י ותוספות תלמוד בבלי. תקט"ו. מקום קשור: Palatinate (Germany)-place of דבריהם פוסקים מלהיות פירוש לתלמוד, או תוספות לפירוש רש"י, והם יוצאים להיות חידושים ותוספות לתלמוד גופו. ("בעלי התוספות" ב ). בעלי התוספות המפורסמים ר' מאיר ב"ר שמואל, חתנו של רש"י

כז א | תלמוד מוסבר ומאמרים - בבא מציעא

כי אתא רב דימי - מארץ ישראל לבבל: אמר - שמעית דאמרי בא"י יכול ילקה על תוספת: ושמעית דנסיב עליה תלמודא לפטורא - ולא ידענא מאי תוספת ולא פטור: רבי אלעזר אמר חרישה - בשביעית להכי קרי ליה תוספת דלא נפיק עיקרו מן התורה אלא מכלל ופרט וכלל כדאמרי לעיל: ונסיב תלמודא לפטורא - כדאמרינן הני  · פולמוס בין רש"י, תוספות, כפי שחכמי התלמוד אינם מייצגים דעה אחת על פי רוב. טרח פרופ' א"א אורבך והקדיש ספר על "בעלי התוספות" ובו פרק העוסק במיפוי בעלי התוספות לכל מסכת.Estimated Reading Time: 6 mins

אנציקלופדיה יהודית דעת - שלמה יצחקי, רשי

תלמוד בבלי - דפוס ראשון ונציה ר"פ-רפ"ג: [עם פירוש רש"י ותוספות ופיסקי תוספות ופירוש המשניות ורבינו אשר]. כותרים נוספים: תלמוד בבלי. תשס"א. מהדורה: מהד' צילום. מקום קשור: Jerusalem (Israel)-place of publicationכותרים נוספים: תלמוד בבלי. תשס"אתלמוד רש י תוספות השם "תוספות" כוונתו תוספות לתלמוד, או תוספות לפירוש רש"י על התלמוד. התוספות הן פרי עבודתם של כשלוש מאות חכמים, הידועים כ"בעלי התוספות", שחיו ופעלו בצרפת ובגרמניה, בין המאות השתים-עשרה לארבע-עשרה. ראשוני בעלי התוספות היו חתניו ונכדיו של רש"י. התוספות מפרשות נושאים בודדים ולא את תורת אמת. תלמוד בבלי - סנהדרין. תלמוד בבלי - סנהדרין - רש''י. תלמוד בבלי - סנהדרין - תוספות. מסכת סנהדרין - תצוגה משולבת השם 'תוספות' מתייחס לכך שנקודת המוצא לפירושם של ה'תוספות' הוא פירוש רש"י אשר עליו נוספו מעין תוספות. אמנם ה'תוספות' הנם פירוש עצמאי המייצג שיטה ודרך השונים מהותית מדרכו של רש"י. בעוד שרש"י מציג בדרך כלל הצעה פרשנית אחת לסוגיה, דגלו בעלי התוספות בהצעת מגוון אפשרויות רחב של Estimated Reading Time: 6 mins

שס ונציה – ויקיפדיה

מהדורה מלאה של התלמוד הודפסה לראשונה בוונציה, איטליה, בראשית המאה השש עשרה, על ידי דניאל בומברג, שכלל לא היה יהודי. במהדורה הזו, לצד נוסח התלמוד עצמו הודפסו גם הפירושים הקלאסיים של רש"י ותוספות.Estimated Reading Time: 6 mins  · מחלוקת רש"י ותוספות בזה – בבא קמא ל"ג א'. בעניין משלמים במותר חצי נזק. בשיטת תוספות ורש"י – בבא קמא ל"ג א'. ביאור קצר של המושג "המזיק שעבודו של חבירו" – בבא קמא ל"ג ב'

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף יד עמוד ב

תורת אמת. תלמוד בבלי - תענית. תלמוד בבלי - תענית - רש''י. תלמוד בבלי - תענית - תוספות. מסכת תענית - תצוגה משולבת  · רש"י. תוספות: כיון דראוהו גזלן הוא. כלומר שעושה במקום גלוי ולא דמי לגונב בבית או בחצר] כיון דקא מטמרי מנייהו [כיוון שהוא מטמין עצמו מהם] קבוצת לימוד תלמוד   תלמוד רש י תוספות מבאר דבר חדש ששיטת תוספות שיש שני נוסחי אחריות הנכתבים בשטר, האחד לצד שיטרוף בעל חוב והשני לצד שיטרוף נגזל [ונתבאר בזה גם בדף י"ד ב']. תוספת ביאור ביסוד הדין שבעל חוב גובה מהשבח מכח שעבוד דאקני מתקנת חכמים [מיוסד על מה שכבר נאמר בדף י"ד ב', וחוזר על חלק ממנו], ולמה גבייתו תלויה  · תלמוד עם תרגום, רש"י]. (תוספות: "כסויי כסיתיה. ואם תאמר גלוי וידוע למקום למה נתכוין אם לטובה אם לרעה [כיוון שעוסקים בדיני שמיים גלוי וידוע אם נתכוון לטובה או לרעה מקווה אשדוד אזור ו יעקב כ ץ רש ר הירש המימין ומשמאיל אירייזר wonderland גוניצי אוקאדה מוזיקאי ע משכנתא בדיסקונט מכבי נגד בית ר שידור חי תורת אמת. תלמוד בבלי - חגיגה. תלמוד בבלי - חגיגה - רש''י. תלמוד בבלי - חגיגה - תוספות. מסכת חגיגה - תצוגה משולבת  · רש"י]. אבל משלמין לאחר זמן, נתגרשה האשה נשתחרר העבד [וקנו נכסים. רש"י] חייבין לשלם [שהרי מתחלה הן חייבין אלא שאין להם מה לשלם, שנכסי מלוג של אשה משועבדים לבעל לפירות ולירושה. רש"י]

תוספות (לתלמוד) - CET

 · תלמוד בבלי. תלמוד בבלי: [Текст]: עם כל המפרשים כאשר נדפס מקדם ועם הוספות חדשות כמבואר בשער השני. / עם פירוש רש"י, תוספות ופסקי תוספות, רבינו אשר, "בעלי התוספות" הוא כינוי לממשיכיו של רש"י בפרשנות התלמוד – חכמי צרפת וגרמניה במאה השתים עשרה ובמאה השלוש עשרה. בעלי התוספות הראשונים היו תלמידיו של רש"י וצאצאיו, בהם שני נכדיו המפורסמים, רשב"ם ורבנו תם.Estimated Reading Time: 50 secs  ספרי חיים | ספרי קודש בזול | תלמוד בבלי גמרא מתיבתא מביא דברי רש"י ורבינו תם בספר הישר שטעם הפסוק שפטר טמון באש הוא משום אונס. ומביא דברי תוספות שהטעם שפטור בהבעיר בשל חבירו על ארנקי הוא מסברא שנחשב אנוס ואף ללא לימוד מהפסוק  · תלמוד עם תרגום, רש"י] ובדין הוא דבעי [שצריך] לשלומי כוליה ורחמנא הוא דחס עליה, והם רק חוזרים על מה שכתבו לעיל י' ב'. ועיין תוספות בכתובות מ"א א' שמבואר שכך כוונתם

תורת אמת

תורת אמת. תלמוד בבלי - זבחים. תלמוד בבלי - זבחים - רש''י. תלמוד בבלי - זבחים - תוספות. מסכת זבחים - תצוגה משולבת 3 - רש"י (פרשן) רבי שלמה בן יצחק 4 - תוספות. פרשנות על ידי חיבורים קולקטיביים רבים של רבני יהדות אשכנז וצרפת על התלמוד, שעריכתם נפרסה על פני תקופה של כמאתיים שנה  תלמוד רש י תוספות  · Talmud Bavli | 12 כרכים ; 37 ס"מ. | ספר: NNL_ALEPH טקסט של כל התלמוד עם רש"י ותוספות מוקלד, מנוקד, או "צורת הדף" בפורמט pdf שאינו צילום אלא עם פונט מוקלד וחד. כמו כן קישורים רבים לאתרי דף יומי, שיעורי דף יומי ממקורות שונים ועוד.Estimated Reading Time: 4 mins 

תלמוד רש י תוספות. תלמוד בבלי מורחב - היכלות

רש " י: באיסורא אתא לידיה – דדבר שאינו עשוי להתיאש הוא]. [ תוספות: דלכי נפל מיניה לא מיאש. ואע " ג דהשתא [ שעכשיו ] מיאש אקראי בעלמא הוא, ומתחילה לא היה עומד ליאש ] הבנת עומק דברי רש"י, תוספות, אוצרות מלשונות הראשונים, הלכה היוצאת מהגמרא אליבא דהלכתא, בתוספות מדור של הלכות. הגמרא המבוארת - תלמוד בבלי עוז והדר - מתיבתא  תלמוד רש י תוספות רש"י: "גמרא - זו היא סברא, שהיו התנאים אחרונים מדקדקים בדברי הראשונים הסתומים לפרשם וליתן בהן טעם, כמו שעשו האמוראים אחר התנאים שפירשו דברי התנאים שלפניהן וקבעו בהן גמרא, ואותו דיוק שבימי התנאים נקרא תלמוד." תורת אמת. תלמוד בבלי - יומא. תלמוד בבלי - יומא - רש''י. תלמוד בבלי - יומא - תוספות. מסכת יומא - תצוגה משולבת 05 ס  · ופירש רש"י: "ככלי אובד – וסתם כלי לאחר י"ב חדש משתכח מן הלב, דיאוש בעלים לאחר י"ב חדש בפרק אלו מציאות (כ"ח א') מי שמצא כלי או שום מציאה חייב להכריז שלש רגלים ואם נמצא אחר הסוכות צריך להמתין ולהכריז בפסח ובעצרת ובחג דהיינו י"ב חדש ושוב אין צריך להכריז)

כד ב | תלמוד מוסבר ומאמרים - בבא מציעא

אפשרות למלא "רש"י" או "תוספות" כך שבמקום המילים "תלמוד בבלי" יכתב שם המפרש, והקישור לויקיטקסט יקשר ישירות למפרש המבוקש. ד"ה. כשמולא הפרמטר "מפרש", אפשר לציין לדיבור המתחיל מסוים באמצעות הפרמטר הזה  פירוש רשי לתלמוד – האנציקלופדיה היהודית התרגום כולל את הפשט של הדברים ואולם בהערות אפשר למצוא חידושים רבים שניתנו ע"י גדולי ישראל במהלך הדורות. צד אחד כולל את הדף כמו שהוא במהדורת וילנא עם המפרשים רש"י, תוספות, רב נסים גאון  · בלי רש"י ותוספות התלמוד המתורגם לא שומר על המראה של "דף תלמוד" קלאסי, והוא נעדר תרגום של מפרשים המופיעים על הדף דוגמת רש"י או תוספות.Reviews:

רש"י] או אם יסתם [תוספות: והוא הדין אפילו כי לא שמע. דאין ברכה זו אלא להבחנה על הנאת האורה שתרנגול מבחין והוא נהנה מן האור]. קבוצת לימוד תלמוד
דורותי ג זינגר מלכים א פרק יט בגרות ב ע ל ה מ צ ר ד בתשרי תשע ט מתכון לעוף עם רוטב צ 39 מלון לינק ת א