סמלב דיקפתה תרגסמל ץוחמ העיסנ – 33

40859

'רבפ המ 'ד דע 'א הנשמ יפיעס ףקות םייוצמה םיספט רעבל תויאשר ןלהל ףיעסב טרופמכ םגדה תודיחי ללוכ ל"הצ תודיחי לכ א לכל ל"הצ ןויכרא עבקיש הקזחהה תפוקת רמגבו וז הדוקפב עובקה להונל םאתהב ןתושרב PwC Israel 28 Considerations of listing in London. May Ronen Berkovich,Partner, PwC Israel

:תיברעמה הדגב םדא ינב תריקעו םינבמ סרה תיללכ הריקס

'רבפ– תונואת ימוקימ תימצע םוקימ ריצ ךיראת םיבכר ינש הלעמו לגר ךלוה ודו בכר ילגלג הבוהצ ז.ל םיגורה םיעוצפ ךשוח רוא חרבו עגפ הנבל ז.ל = הבוטשמ* הנבל ז.ל 1 1 3 1 1 הנבל ינש תמוצל ריתי תמוצ ןיב 06/02 םוקמ טסוגוא ילוי ינוי יאמ לירפא ץרמ ראורבפ ראוני רבמצד בושי 'סמ הימינפהו רפסה תיב לומ גוא לוי נוי יאמ רפא ץרמ רבפ וני מצד אישנה - לשא 1

רבפ. 9 'רבפ.2,ל"כטמ תדוקפ ראורבפב הנכדוע הדוקפה ס"מלב ראורבפ,0 9 םינוקית רזוחב הנכדוע הדוקפה ס"מלב "דיקפתה תרגסמל ץוחמ העיסנ" – מ"פ ראורבפבב הנכדועהדוקפה תורדגה 20 וז הדוקפב

25/11/חודהתקפהךיראת דובכל הרופא הצלוחןריל םינש3-לםינותנזוכירחוד:ןודנה,ברםולש -ו"עשתה 2 הזע תעוצר תורדש לע דבכ תוטקר חטמ תוליפנ 16 ורתוא כ"הס.התביבסו תורדש לע תוטקר לש דבכ לש חטמ הרונ יאמב 15 -ב 8 ורתוא) תוטקר לש ףסונ חטמ הרונ רקובה תועשב יאמב ב 1.המגרמ תוצצפ 6-ו תוטקר,הנבו השק העצפנש השיא םהיניב םיימוקמ

סמלב דיקפתה תרגסמל ץוחמ העיסנ – 33

רוצייה ףגא גרבנטור חוכה תנחת

םוסרפל םירבת האילמ רושיא ת 1=רוגס.0=חותפ האצוה הסנכה ר'בתה ביצקת רבת 'סמ םש רבת 'סמ ביצקת קרפ םש ביצקת קרפ רבפ 1 ₪. ₪. ילמשח רעש-תותנע ןוחטבו הרימש 72 רבפ 1 ₪,. ₪,. 0 ףציה תרואת-לחר תובש ןוחטבו הרימש 72 יוניש % רבפ רבפ קרי םש חיטבא 18% קושיטרא 15% הלועמ תוכיא תוטטב-8% םודא לצב% אפלא תיב לצב שבי לצב 39% קורי לצב

אפשת תנשל תוחיטב תוכרדה תינכות - תוחיטבה תדיחי - ןוינכטה

ט" עשת /ב רדא /ז"כ 1 cfp השילב יסוי השירפל החמומ לירפא תוקיתו היסנפ תונרק רדסהב ׳רבפ ףירעתכ רשואמה לארשיב לפכוי ית וריש יפירעת)2 ת וקידב ת(ואירב,ץו ח-תואפרמב,ן גטנר תוקידב,ה דבעמ תוקידב)יוכ וםינוסח 5 03(םייניש תאופר ­ממ ח״יתב יפירעתמ י פכ,לארשי בםייתלש - מ לארשיב

יתנש םוכיס -

רבפ Thursday 16 BOS TLV רבפ Sunday 15 TLV BOS רבפ Sunday 16 BOS TLV Author: Eliana Marin Created Dateרבפ ’וני ’רבפ ץרמ ’רפא יאמ ינוי ילוי ’גוא ’טפס ’קוא ’בונ ’מצד ’וני ’רבפ ץרמ ’מצד רלוס ןיזנב % טוזמ ץרמ-ראוני ץרמ-ראוני % ןיזנב +24% רלוס +73% % טוזמ % 2, 2, 95% 14 'מצד 14 'רפא 14 'רבפ ר"ל םלשוה ירוא לאנברבא ינימי יסוי ל"כשמ ס"יב תותכ 13 תפסות ןונכת ןיגב מ ש"ע , , תונרק תושר זרכמל הנכהב q ב הדובע םויס זרכמ רוזמ יפר 14 'לוי 14 'רבפ 14 'וני םלשוה םלשוה ינימי יסוי וני רבפ סרמ רפא יאמ ינוי ילוי גוא טפס קוא בונ מצד 9 36 8 4 18 20 17 1, 0 םירוגיש 2, ה"כס ללוכה ירי עוגיפ:המגודל.ורונש המגרמ תוצצפ/תוטקרה רפסמ םה םירוגישה:הרהבה**

,יקנ ריווא קוחל 41 -ו 16 םיפיעס יפל , פח ,דגא

רבפ Monday 2 JFK TLV רבפ Monday 7 TLV JFK רבפ Wednesday 27 TLV EWR רבפ Wednesday 28 EWR TLV רבפ Friday 27 TLV EWR רבפ Saturday 26 EWR TLV רבפ Tuesday 27 TLV EWR רבפ Tuesday 28 EWR TLV ץרמ-'רבפ-'וני #11 ןוילג ופורפא historiaseata.pl historiaseata.pl רואל אצי התעמו וינפ הנשמ ופורפא,םכבילל רתוי בורק,ליגרכ ךישמיש ינורטקלאה תועידיה ףד:םינפוא רפסמב

ורקאמב עובשה / .1/0 / .1/0 //0 0/.1/0 /0 //0

ראו רבפ- ראונ י ² ¨ ª ¢± ² ¢± ² ² ¨¢®«² ¨¢®« ראו רבפ- ראונ י ¨° ¨ ª² ראו רבפ- ראונ י _ דהובנכיל:ייבנוש יימתוק רבפ עימב.יריעלנתנ יהל הביימותד אהלנות.ייללאהותג יריתוצ בייושנקלי.יילבללהלמ תרל נמיז לךוק דהובנכיל:ייב יתי במנושינ דהוע לבכנבת.ייל בוט ןמיסב   רבפ 1 National Insurance Institute ימואל חוטיבל דסומה Research and Planning ןונכתו רקחמ להנמ ח"עשת תבטב 'כ ,ראורבפ 27 המקה תליחתו תיסנניפ הריגס î ì î ì 'רבפ- תמוצ טקיורפ ךכ,למשחה קשמב רוצייה עטקמב תורחתה םודיקל תונקת תעיבקל העצה למשחה תושר המסרפ- î ì î ì ראוני טוסטרון גל שימוש עובדיה פרק ב פסוק ג צ פ חברה לבנין בע מ טלפון מעמ שירותים לתושב זר תכנית לימודים בעברית לכיתה ז כמה זמן נסיעה מבאר שבע לנתב ג היונפ הקלח רבפ היונפ הקלח 8, Council Bluffs היונפ הקלח 1, רבפ JC Penney 15, Gulf View 7% 3% 14, רבפ Kohl's 34, Westland 18, Beaver Valley Tropical Fun Zone AND Beaver Valley Auto Mall 6% 2, רבפ 9% 9% 5% 3, ץרמ Cinemark 8, Northfiled רבפ ןייסול ידיב אלא רבפל ידיב אל םירשעה האמה לש םיעבראה תונשב רבכ ידיב,ב,רבפ לש ותומ רחאל הנש רואל אצי רקחמה.)Lucien Febvre.)Febvre & Martin, (ןטרמ ן'ז ירנא,ודימלת

םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ לכנמ ,ןלפק רודגיבא

'ץיבואר דרהרא רייצהו,ובתכש רבפ סקילפ באה םע דחי: רה לא ונעגה םילשורי תא ונבזע ירחא םוי םירשע" וטקיל לגרה ילוע.םיינצוק םיחיש המכ ותיחמצ לכש,חרק ושי לש ויצוק-רתכש,םהמ דחא רמא,רחאמ,םהמ םיפנע 7 82 mg/l רבפ 23 88 mg/l ץרמ 8 43 89 mg/l רפא 63 1, mg/l יאמ 9 54 70 mg/l נוי 12 72 80 mg/l לוי 55 70 mg/l גוא 51 63 mg/l טפס 7 49 64 mg/l קוא 5 47 60 1, mg/l בונ  סמלב דיקפתה תרגסמל ץוחמ העיסנ – 33 רוקיבל בושו ךולה תועיסנב אצנו ןאוסאב ןוגענ 'רבפ 'א םוי ןיב לובגה תא םילמסמה לבמיס ובא ישדקמב עלסב םיבוצחה םישדקמה היבונל םירצמ ינשה ססמער לש םתומד תא םיראתמ קתעוה ןאוסא רכס תמקה םע יטיטרפנו ינב םידוהי םירבג רבפ וניל האוושהב רבפ וניב ילכלכ ףנע יפל)םיפלאב(םיקסעומה רפסמב יונישה 9 יוניבה ףנעב םילארשי םידבוע הצוחה םיקחוד םירז םידבוע

תוקיתו היסנפ תונרק רדסהב

1 ימואל חוטיבל דסומה ןונכתהו רקחמה להנמ ח"עשת תבטב 'כ רבוטקוא 4 טסוגוא,הלטבא ימדל תועיבת:ןודנה הלכלכה ףגא ןוה יקוש תביטח 1 20/07/ ורקאמב עובשה תורידה יריחמ תיילע בצקב הצאהה תכשמנ ;%-כ לע ןכרצל םיריחמה דדמ לש יתנשה היילעה רועיש דמע ינויב  רבפ יניטסלפ ילארשיה תומיעה תושדח ,ראורבפב ןכות םיניינעה םיטלוב םיעוריא םינותנ םייטסיטטס-םינפה הריזהתיניטסלפ םימילאה םיתומיעה תא קיספהל דעונש הכמ םכסה תודחא תלשממ םיקהלו לגוסמ םדאה היפלש,רבפ לש "תיטסיליביסופ"ה הדמעל,וינפב בצינה ימילקא רגתא לכ םע דדומתהל םיעיפשמה םה ותוברתו םדאה היפלש,םויה תחוורה.הביבסה לע תיעדמה וכרד תישארבש,)Sauer(ראואס לרק 

רבפ. ימואל חוטיבל דסומה ןונכתהו רקחמה להנמ חעשת תבטב 'כ

הצוו ת סי רבפ קו ד ה. אחרי שתוכנית־הטלוויזיה הירדנית פנורמה הציגה סרט של בי־בי־סי על מימדי ההרס הישראלי בלבנון, עומדת הטלוויזיה הישראלית בערבית לשדר, ביום שישי השבוע, סרט־תעמולה ישראלי, על ההרס historiaseata.pl European pricing structures diverge א ד רבפ רפא י א א ד  רבפ - 1 - – § ´ §£ £² ´ ¬ ¡ ² £ª "¨ יאמ" dhv med הינתנ שדחה הישעתה רוזא דת הלנמ דג 'חר קוא 58,, 18,, 97 44, 21, בונ 31,, 16,, 40, 21, 1, לי צ יילד night school 'טפס 'גוא ילוי ינוי יאמ 'רפא ץרמ 'רבפ 'וני 'מצד 'בונ 'קוא םינכת ב"פשת - ןוינכטה - תיתנש תוחיטב תוכרדה תינכת תחא םעפ 4 הנושאר הרזע םייתנש ידמ האייחהו ר"ע 4 יארחא רובע תיב תובא ןיינב תוחיטב ינמאנ

םייניב חוד ןושאר ןועברל

- - - רבפ - - - - ןוכנ אל יושיר רפסמ רבפ - - - - יושיר רפסמ אלל הנולת רבפ  PwC Israel Considerations of listing in London 18 22 DO.. + ( 20 5 40 10 'inn 28 nnv 2 56 4 9/8 - 13 15 v 27/26 4 He is to bring the bull (רבפ / par) to the door (חבתהפ / petach) of the tent (לההנא / ohel) of meeting (דאעומ / mowed) before the LORD (ייננדדא / Adonai), and is to lay his hands (םההיאדהי / yedāyhem) on the head of the bull (רבפ / par) and kill it before the LORD (ייננדדא / Adonai)

2 א מ"וח ב"פשת רבפ תבט 5 א מ"וח ב"פשת ץרמ טבש 6 א מ"וח ב"פשת רפא א רדא 7 א מ"וח ב"פשת יאמ 'ב רדא 8 א מ
שופטים פרק ב יהונתן שרעבי ז ל עו ד אבי דיין מה זה דנ בכתובת אמ אלפא פרויקטים capoeira דישגםד